Vuosikokous 2023 / Salon järvet -hanke

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 26.8. VPK:n mökillä.

Kokouksessa päätettiin yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti osallistua Salon järvet -hankkeeseen, mikäli hanke toteutuu. Hankkeen toteuttajana toimii Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Ry (LSVSY).

Hankkeeseen kuuluu kolme osa-aluetta:

 • vesistön nykytilan selvitys, päivitys aikaisemmin laadittuihin suunnitelmiin ja
  raportteihin sekä vanhojen tutkimusten digitoinnin paikkatietoaineistoksi ja
  sähköiseksi rekisteriksi.
 • paikkatietoihin perustuva järvikohtainen kunnostussuunnitelma, joka sisältää
  toimenpiteitä itse vesistössä ja sen valuma-alueella.
 • yhdistyksille ja ranta-asukkaille järjestettäviä vesiensuojeluun ja kunnostukseen
  liittyviä koulutuksia ja verkostotilaisuuksia (esim. rahoituksesta, hankesuunnittelusta
  ja seurannan toteuttamisesta).

Hanke rahoitetaan pääasiassa julkisella tuella sekä lisäksi LSVSY:n ja paikallisyhdistysten rahoituksella. Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö osallistuu hankkeeseen myös talkootyöllä.

Hankkeen työosiot ovat seuraavat:

 • järvivedenlaatututkimukset,
 • laskennallinen kuormitusselvitys ja ojavesien vedenlaatututkimukset virtaamamittauk-
  sineen,
 • kasviplanktontutkimus,
 • pohjaeläintutkimus,
 • pohjasedimenttitutkimus,
 • kasvillisuuskartoitus,
 • linnustoselvitys,
 • valuma-alueselvitys,
 • kunnostussuunnitelma, ja
 • hankkeen järjestämät vesiensuojeluun liittyvät koulutustilaisuudet.

Vuosikokouksessa päätettiin yksimielisesti osallistua hankkeen kaikkiin tarjolla oleviin osioihin. Yhdistys tiedottaa hankkeen etenemisestä nettisivuillaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *